2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-59/2021
09. јун 2021. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

2. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 16. јун 2021. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 12,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборницима Скупштине града Зајечара пре истека времена на које су изабрани I број: 013-92/2021 од 03.06.2021. године;
3. Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2021. годину, са изменом Кадровског плана;
5. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2021. годину;
6. Претрес Предлога:
а) Одлуке о брисању и престанку статуса индиректног корисника буџета града Зајечара Буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара код Министарства финансија Републике Србије, Управе за трезор, филијале Зајечар;
б) Одлуке о брисању и престанку статуса индиректног корисника буџета града Зајечара Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара код Министарства финансија Републике Србије, Управе за трезор, филијале Зајечар;
в) Одлуке о брисању и престанку статуса индиректног корисника буџета града Зајечара Буџетског фонда за подстицање рађања деце на територији града Зајечара код Министарства финансија Републике Србије, Управе за трезор, филијале Зајечар;
7. Претрес Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2020. годину;
8. Претрес Предлога Одлуке о конверзији потраживања града Зајечара по основу неизмирених изворних јавних прихода у трајни улог града Зајечара у капиталу привредног друштва Новинско – издавачког Предузећа „Компанија Борба“ а.д. Београд;
9. Претрес Предлога Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT ДОО Београд-Савски венац;
10. Претрес Предлога Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар-у ликвидацији;
11. Претрес Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину;
12. Претрес Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2021. годину;
13. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана генералне регулације Гамзиградске Бање;
14. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске електране у КО Мали Извор;
15. Претрес Предлога Одлуке о Географском информационом систему града Зајечара;
16. Претрес Предлога Одлуке о прибављању сеоских кућа са окућницом у јавну својину града Зајечара, непосредном погодбом;
17. Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Ивана Мажуранића и дела улице Илије Милкића у Зајечару;
18. Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Радмиле Моцић у Зајечару;
19. Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, без накнаде, ради изградње улица Цветка Цаковића и Карађорђеве у Зајечару;
20. Претрес Предлога за промену Статута града Зајечара;
21. Избор председника, заменика председника и чланова Одбора за административна питања Скупштине града Зајечара;
22. Претрес Предлога Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у граду Зајечару;
23. Претрес Предлога Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса града Зајечара за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења;
24. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о управљању гробљима и погребним услугама на територији града Зајечара;
25. Претрес Предлога Решења о престанку мандата и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
26. Претрес Предлога :
а) Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара;
б) Одлуке о допуни Одлуке о заштити артеских и субартеских чесама на територији града Зајечара;
в) Решења о измени Решења о преносу права коришћења на сеоским водоводима;
27. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа“ВОДОВОД“ Зајечар за 2021. годину;
28. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
29. Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о стању површинских вода на подручју града Зајечара у 2020. години;
30. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
31.Претрес Предлога :
а) Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за 2020. годину;
б) Решења о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Ђулићи“ у Зајечару и висине учешћа родитеља у цени услуга;
32. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару за 2020. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар за 2021. годину
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар;
33. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину Историјског архива “Тимочка Крајина“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину Историјског архива “Тимочка Крајина“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2021. годину Историјског архива “Тимочка Крајина“ Зајечар;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Историјског архива “Тимочка Крајина“ Зајечар;
34. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину Народног музеја „Зајечар“;
35. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о пословању Туристичке организације града Зајечара од 01. јануара до 31. децембра 2020. године;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Туристичке организације града Зајечара по Завршном рачуну за 2020. годину;
в) Решења о давању сагласности на Годишњи Програм рада за 2021. годину Туристичке организације града Зајечара;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2021. годину;
36. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на План рада за 2021. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
37. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2020. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2020. годину;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2021. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару ;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару
38. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Историјског архива “Тимочка Крајина“ Зајечар;
39. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације града Зајечара;
40. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
41. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару;
42. Претрес Предлога Решења о разрешењу председника и чланова Привременог Управног и Надзорног одбора и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе Народно Позориште Тимочке Крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
43. Претрес Предлога:
а) Решења о престанку дужности уредника „Службеног листа града Зајечара“;
б) Решења о именовању уредника „Службеног листа града Зајечара“;
44. Претрес Предлога Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
45. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “15. мај“ у Малом Јасеновцу;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Салашу;
в) Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Зајечару и престанку мандата члановима Привременог Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Зајечару;
46. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
Обавештавам Вас да сам 2. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков