19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-155/2023
22. новембар 2023. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)

С А З И В А М

19. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 29. новембар 2023. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о четвртој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину, са Кадровским планом за 2024. годину;
3. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину;
4. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2023. годину утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони;
5. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године;
6. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Јавним предузећем за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“Зајечар-у ликвидацији;
7. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар-у ликвидацији;
8. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Салаш“ на територији КО Салаш;
9. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на нацрт и закључење Уговора о успостављању права трајне и преносиве службености;
10. Претрес Предлога Одлуке o приступању изради Програма развоја туризма града Зајечара за период 2024.-2029. године;
11. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне политике Града Зајечара;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, на План зимског одржавања улица и путева на територији града Зајечара 2023/2024 године;
б) Решења о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. годину;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар;
б) Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар за 2024. годину;
14. Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар;
б) Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар за 2023.годину;
в) Решења о давању сагласности на Статут Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар;
16. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
б) Решења о поверавању права управљања и одржавања непокретности у јавној својини града Зајечара ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
17. Претрес Предлога Решења о образовању локалног Савета родитеља;
18. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско трговинске школе у Зајечару;
в) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Великом Извору;
г) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „15. мај“ у Малом Јасеновцу;
19. Претрес Предлога Решења о одређивању мртвозорника града Зајечара;
20. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков