21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-19/2024
14. фебруар 2024. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)

С А З И В А М

21. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 21. фебруар 2024. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2023. годину;
3. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Туристичком организацијом града Зајечара – у ликвидацији;
4. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2024. годину;
5. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац;
6. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу хибридне електране „VIDA POWER“ са изградњом система за складиштење електричне енергије на територији Града Зајечара, катастарске општине Глоговица, Дубочане, Мала Јасикова и Копривница;
7. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради II измене и допуне Планова детаљних редулација за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије (Фарме ветрењача) – ветропаркова „Нова Вршка Чука“ и „Вршка Чука II“ у Зајечару;
8. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на нацрте и закључење аката за потребе изградње соларне електране „ГРАДСКОВО“ на територији града Зајечара;
9. Претрес Предлога Решења о усвајању Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Зајечара за 2024. годину;
10. Претрес Предлога Решења о усвајању Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Зајечара за 2024. годину;
11. Претрес Предлога Одлуке о додељивању искључивих права ЈКП “ Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар, ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ Зајечар, за обављање одређених делатности у 2024. години;
12. Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
13. Претрес Предлога Решења о усвајању кварталног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
14. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
б) Решења о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2024. годину;
в) Решења о давању сагласности ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар на цене гробљанских услуга;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар;
б) Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Тимок-одржавање“ Зајечар на ценовник услуга;
16. Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар;
17. Претрес Предлога :
а) Решења о давању сагласности на План рада за 2024. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски План за 2024. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
18. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2024. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
19. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар за 2024. годину;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2024. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар;
20. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Народног музеја „Зајечар“ за 2023. годину;
б) Решења о давању сагласности на План рада Народног музеја „Зајечар“ за 2024. годину;
в) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2024. годину Народног музеја „Зајечар“;
21. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о пословању Туристичке организације града Зајечара од 01. јануара до 31. децембра 2023. године;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Туристичке организације града Зајечара за 2023. годину;
в) Решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2024. годину Туристичке организације града Зајечара;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2024. годину;
22. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2024. годину Установе за дневни боравцак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2024. годину Установе за дневни боравцак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
23. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената;
24. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
25. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков
Materijal koji se dostavlja radi upoznavanja :