22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-49/2024
08. мај 2024. године
З а ј е ч а р
На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)
С А З И В А М
22. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 15. мај 2024. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и   р е д
1. Претрес Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета града Зајечара за 2023. годину;
2. Претрес Предлога Правилника о ближем уређењу планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга и праћења извршења уговора о јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује;
3. Претрес Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Зајечар за 2024. годину;
4. Претрес Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје града Зајечара за 2024. годину;
5.  Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о стању површинских вода на подручју града Зајечара у 2023. години;
6. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка“ у КО Мали Извор;
7. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради I измене и допуне Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 – Центар града Зајечара;
8. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању  Годишњег извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2023. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја  Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2023. годину;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка  Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2023. годину;
9.  Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године  Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар;
10. Претрес Предлога Решења о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности  директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
11. Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године  Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
12.  Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године  Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и  надзор“ Зајечар;
13. Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године  Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
14.  Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године  Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 2023. годину;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 2024. годину;
16. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског Извештаја о утрошеним средствима, обавезама, потраживању и резултатима пословања за 2023. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
17. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2023. годину;
б)  Решења о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2023. годину;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2024. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2024. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
18. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2023. годину;
б) Решења о усвајању  извештаја о финансијском пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2023. годину;
в) Решења о давању сагласности на План рада  Апотекарске установе Зајечар из Зајечара  за 2024. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Апотекарске установе Зајечар из Зајечара  за 2024. годину;
19. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2024. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
20. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару за 2023. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару;
21. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину Народног музеја „Зајечар“;
22.  Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја  за 2023. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
23. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на употребу имена града Зајечара у називу Спортског удружења „ММА Академија Зајечар“;
24. Претрес Предлога Решења о измени Решења о именовању Стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији града Зајечара;
25. Претрес Предлога Решења о измени Решења о именовању Стручног тима за спровођење постука реализације пројекта Јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности одржавања улица и путева на територији града Зајечара;
26. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
27. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе у Зајечару;
28. Одборничка питања.
Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков