17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-124/2023
13. септембар 2023. године
З а ј е ч а р
На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)
С А З И В А М
17. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 20. септембар 2023. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и   р е д
1. Претрес Предлога Одлуке о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину;
2. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године;
3. Претрес Предлога Одлуке о одређивању модела финансирања потенцијалног пројекта јавно – приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања делатности одржавања улица и путева на територији Града Зајечара;
4.  Претрес Предлога Решења о именовању стручног тима за спровођење поступка реализације пројекта јавно – приватног партнерства са елементима концесије за  поверавање обављања комуналне делатности одржавања улица и путева на територији Града Зајечара;
5.  Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног ревизора на финансијски извештај за 2022. годину, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка  Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2022.годину;
6. Претрес Предлога: Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора   Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
7. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар“ Зајечар за период 01.01.2022.-31.12.2022. године;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
в)  Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
8. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању са извештајем о извршеној ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину;
9. Претрес Предлога Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
10.   Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
б) Решења о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
11.  Претрес Предлога Решења о давању сагласности за закључење Уговора о дугорочном закупу земљишта без накнаде;
12. Претрес Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Установе Народно позориште Тимочке Крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
13. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
14. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Владислав Петковић Дис“ у Грљану;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о додели Октобарске награде Града Зајечара за 2023. годину;
б) Решења о додели награде Града Зајечара „Никола Пашић“ у 2023. години;
в) Решења о додели награде Града Зајечара „Светозар Марковић“ у 2023. години;
г)  Решења о додели Повеља у 2023. години;
16. Одборничка питања.
Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков