16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-66/2023
15. јун 2023. године
З а ј е ч а р
На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)
С А З И В А М
16. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 22. јун 2023. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и   р е д
1. Претрес Предлога Одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину, са изменом Кадровског плана за 2023. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2022. годину;
3. Претрес Предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Града Зајечара, јавним надметањем;
4. Претрес Предлога Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у ликвидацији за 2022. годину;
5. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана развоја  града Зајечара за период од 2023. до 2029. године;
6. Претрес Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину;
7. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар за 2022. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину, Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар ;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар  за 2022. годину;
8. Претрес Предлога Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар;
9. Претрес Предлога Решења о именовању директора Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
10. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2022. годину;
б) Решења о усвајању Извештаја о Финансијском пословању  Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2022. годину;
в)  Решења о давању сагласности на План рада  Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2023. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2023. годину;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2022. годину;
б) Одлуке о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2023. годину;
12. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
13. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зајечара;
14. Претрес Предлога Решења о именовању директора Туристичке организације града Зајечара;
15. Одборничка питања.
Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков