11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-63/2022
15. јун 2022. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

11. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 22. јун 2022. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о јавним признањима Града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за уређење Спомен парк шуме „Краљевица“ у Зајечару;
3. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране на територији КО Брусник;
4. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац;
5. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара;
6. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања града Зајечара за период 2023-2025. године;
7. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана јавног здравља града Зајечара за период 2023-2029. године;
8. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији града Зајечара;
9. Претрес Предлога Одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода града Зајечара субјекту приватизацоије „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд;
10. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар на ценовник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила на територији града Зајечара;
б) Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар на ценовник на редовном одржавању улица и путева;
12. Претрес Предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2021. годину
б) Решења о усвајању финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2022. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
д) Одлуке о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2022. годину;
14. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2022. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар;
15. Претрес Предлога Решења о престанку чланства у Управном и Надзорном одбору Фондације „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
16. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Установе Народно позориште Тимочке Крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о разрешењу члана Управног одбора Установе Народно позориште Тимочке Крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
17. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о тражењу претходне сагласности Скупштине града Зајечара за расписивање јавног конкурса за именовање директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
18. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе у Зајечару;
б) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије у Зајечару;
в) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Зајечару;
г) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару;
д) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ у Зајечару;
ђ) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару;
е) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ у Зајечару;
ж) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини;
з) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Владислав Петковић Дис“ у Грљану;
и) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу;
ј) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „15. мај“ у Малом Јасеновцу;
к) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Салашу;
л) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
љ) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе за музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Зајечару;
м) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко“ у Зајечару;
19. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милорад Вучковић