39. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-129/2020
16. септембар 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), по хитном поступку

С А З И В А М

39. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 18. септембар 2020. године.
Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Котлујевцу, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборнику Скупштине града Зајечара пре истека времена на које је изабран I број 013-42/2020 од 14.09.2020. године;
3. Потврђивање мандата одборнику Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о комуналном реду на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о распореду радног времена обављања, трговинске, угоститељске и занатске делатности;
6. Претрес Предлога Закључка о давању позитивног мишљења.

Обавештавам Вас да сам 39. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали Дома културе у Котлујевцу у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и осталим актима.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков