10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број:06-42/2022
29. април 2022. године
З а ј е ч а р

 

С А З И В А М

10. седницу Скупштине града Зајечара за понедељак, 09. мај 2022. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске електране у КО Мали Извор;
2. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина“ на територији града Зајечара;
3. Претрес Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину;
4. Претрес Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета града Зајечара за 2021. годину;
5. Претрес Предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Зајечара, прикупљањем понуда;
6. Претрес Предлога Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор “Урбанизам и изградња“ Зајечар -у ликвидацији за 2021. годину;
7. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2021. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2021. годину;
г) Решења о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар;
8. Претрес Предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод „Зајечар;
9. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у Зајечару на Ценовник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила на територији града Зајечара;
10. Претрес Предлога Решења о повећању концесионе накнаде;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2021. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2022. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2021. годину;
б) Решења о усвајању Извештаја о финансијском пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на План рада Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2022. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2022. годину;
13. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да ће, због истека рокова предвиђених Пословником Скупштине града Зајечара, услужни центар Градске управе града Зајечара радити у суботу, 07. маја 2022. године, у времену од 07,30 до 13,00 часова и у недељу, 08. маја 2022. године, у времену од 07,30 до 10,00 часова.

 

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков