КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија

ГРАД ЗАЈЕЧАР

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I број: 06-34/2021

14. април 2021. године

З а ј е ч а р

 

На основу члана 4. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019),

 

С А З И В А М

 

                    Прву, конститутивну седницу Скупштине града Зајечара за петак, 28. мај 2021. године.

Седница ће бити одржана у сали Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 11,00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи

 

 

Д н е в н и   р е д

 

 

1.Избор чланова Верификационог одбора;

2.Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Зајечара;

3.Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;

4.Избор председника Скупштине града Зајечара;

5.Постављење секретара Скупштине града Зајечара;

6.Избор заменика председника Скупштине града Зајечара;

7.Постављење заменика секретара Скупштине града Зајечара;

8.Избор Градоначелника града Зајечара, заменика Градоначелника града Зајечара и чланова Градског већа града Зајечара;

 

        Уз позив за седницу достављам Вам материјал за тачку 2. предложеног дневног реда, а материјал за остале тачке биће достављен у складу са Пословником Скупштине града Зајечара.

 

Позивам Вас да конститутивној седници присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

 

Обавештавам Вас да сам прву, конститутивну седницу Скупштине града Зајечара сазвао у сали Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                  Скупштине града Зајечара из претходног сазива

                                                                                                                 Стефан Занков

 

НАПОМЕНА:        

Кандидата за председника Скупштине и заменика председника Скупштине може да предложи најмање 1/3 одборника.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата за председника Скупштине и само једног кандидата за заменика председника Скупштине.

Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију, страначку припадност, име и презиме известиоца предлагача, сагласност кандидата и образложење.

Писане предлоге потребно је поднети председавајућем, најкасније 24 часа пре одржавања седнице.