9. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-123/2017
09. децембар 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17)

С А З И В А М

9. седницу Скупштине града Зајечара за суботу, 16. децембар 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборнику Скупштине града Зајечара пре истека времена на које је изабран;
3. Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о буџету града Зајечара за 2018. годину са предлогом кадровског плана за 2018. годину;
5. Претрес Предлога Одлуке о оснивању Народног позоришта Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” у Зајечару;
6. Претрес Предлога одлуке о измени Одлуке о Правобранилаштву града Зајечара;
7. Претрес Предлога Одлуке о линијском градском и приградском превозу путника у друмском саобраћају на територији града Зајечара;
8. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Зајечара за 2018. годину;
б) Решења о усвајању Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Зајечара за 2018. годину;
9. Претрес Предлога решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа “Одржавање” Зајечар;
10. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар за 2018. годину;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о исправци решења о давању сагласности Јавно комунално – стамбеном предузећу “Зајечар” у Зајчару на цену топлотне енергије;
б) Решења о давању сагласности ЈКСП “Зајечар” Зајечар на цене услуга редовног извожења смећа у Зајечару;
12. Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе “Ђулићи” Зајечар за радну 2016/2017. годину;
13. Претрес Предлога решења о разрешењу Правобраниоца града Зајечара;
14. Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков