42. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-165/2020
11. децембар 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

42. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 18. децембар 2020. године.
Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Котлујевцу, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о буџету града Зајечара за 2021. годину, са Кадровским планом за 2021. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о избору приватног партнера и додели Уговора о јавно – приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара;
3. Претрес Предлога Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за вршење услуга преласка градске топлане на биомасу у граду Зајечару, са изградњом нове топлане;
4. Претрес Предлога Решења о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за вршење услуга преласка градске топлане на биомасу у граду Зајечару, са изградњом нове топлане;
5. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2021. годину;
б) Решења о давању сагласности на Правилник о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар;
6. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2021. годину;
б) Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, на План зимског одржавања улица и путева на територији града Зајечара;
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
8. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар за 2021. годину;
9. Претрес Предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
10. Претрес Предлога Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
11. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за Роме града Зајечара;
12. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе у Зајечару;
13. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 42. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали Дома културе у Котлујевцу у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков