41. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-154/2020
19. новембар 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

41. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 26. новембар 2020. године.
Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Котлујевцу, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке o усвајању Плана детаљне регулације бањско -туристичког комплекса „Николичево“;
2. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони;
3. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. год.;
4. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2020. до 30.09.2020. године;
5. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о Градској управи града Зајечара;
6. Претрес Предлога Одлуке о приступању града Зајечара у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка,
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на прву измену и допуну Финансијског плана за 2020. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
8. Претрес Предлога Програма за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара за 2021. годину;
9. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље града Зајечара;
10. Претрес Предлога :
а) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Oсновне школе “Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару;
в) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Oсновне школе“Јован Јовановић Змај“ у Салашу;
11. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 41. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали Дома културе у Котлујевцу у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков