40. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-141/2020
14. октобар 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

40. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 21. октобар 2020. године.
Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Котлујевцу, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2020. годину, са Изменом Кадровског плана за 2020. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о прибављању кп. бр. 11076/2 КО Зајечар у ул. Љубе Нешића у Зајечару у јавну својину града Зајечара, путем размене непосредном погодбом;
3. Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Немањине у Зајечару;
4. Претрес Предлога Решења о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у ликвидацији ;
5. Претрес Предлога Одлуке о постављању споменика Генералу Гамбети и Генералу Цоловићу;
6. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2019. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
7. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за септембар 2019.- август 2020. године;
б) Решења о давању сагласности на Годишњи План рада Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за радну 2020/2021. годину
8. Претрес Предлога Решења о образовању Локалног савета родитеља;
9. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије у Зајечару;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско -трговинске школе у Зајечару;
10. Претрес Предлога Решења о образовању Савета за безбедност града Зајечара;
11. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 40. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали Дома културе у Котлујевцу у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков