38. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-117/2020
24. август 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

38. седницу Скупштине града Зајечара за понедељак, 31. август 2020. године.
Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Котлујевцу, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета града Зајечара за 2019. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке o другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2020. годину са Изменом Кадровског плана за 2020.годину;
3. Претрес Предлога Одлуке о престанку важења одлука донетих на основу Закона о порезу на фонд зарада;
4. Претрес Предлога Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2020. годину;
5. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Установом за спорт “Зајечар”- у ликвидацији;
6. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године Јавног предузећа “Дирекција за изградњу” Зајечар – у ликвидацији;
7. Претрес Предлога Одлуке о конверзији потраживања Града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ Д.О.О. Београд;
8. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године;
9. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зајечара за период 2021-2027.;
10. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара;
11. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“;
12, Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зајечара, непосредном погодбом, без накнаде, ради изградње улице Цветка Цаковића у Зајечару;
13. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији града Зајечара;
14. Претрес Предлога:
а) Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара;
б) Одлуке о боји и начину означавања возила и опреме комуналне милиције;
15. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама;
16. Претрес Предлога Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Зајечар;
17. Претрес Предлога Решења о именовању Комисије за избор директора јавних предузећа;
18. Претрес Предлога:
а) Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара;
б) Решења о поверавању објеката јавне намене Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар;
в) Решења о измени Решења о преносу права коришћења на сеоским водоводима;
19. Претрес Предлога:
a) Решења о усвајању Годишњег финансијског извештаја и мишљење овлашћеног ревизора на финансијски извештај за 2019.годину, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2019.годину;
в) Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Водовод” Зајечар;
20. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар за 2019. годину;
б) Решења о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у ликвидацији;
21. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Зајечарпаркинг“ Зајечар на Ценовник на редовном одржавању путева;
22. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању промене печата, штамбиља и заштитног знака Јавног комуналног предузећа “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар;
23. Претрес Предлога Одлуке о потврђивању Одлука из надлежности Скупштине града Зајечара;
24. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар за 2019. годину;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2019. годину, Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар за 2019. годину;
25. Претрес Предлога:
а)Решења о усвајању извештаја о раду Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2019.годину;
б)Решења о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2019.годину;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ за 2019.годину;
26. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” Зајечар за 2019.годину;
б) Решења о усвајању финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” Зајечар за 2019.годину;
27. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Здравствене установе Апотека “ Зајечар“ Зајечар за 2019. годину;
б) Решења о усвајању Извештаја о финансијском пословању Здравствене установе Апотека “ Зајечар“ Зајечар за 2019. годину;
в) Решења о давању сагласности на План рада Здравствене установе Апотека“ Зајечар“ Зајечар за 2020. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Здравствене установе Апотека“ Зајечар“ Зајечар за 2020. годину;
28. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ Зајечар;
29. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар;
б) Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар;
30. Претрес Предлога:
a) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Владислав Петковић Дис“ у Грљану;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе Зајечар;
в) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске школе у Зајечару;
31. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
Обавештавам Вас да сам 38. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали Дома културе у Котлујевцу у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и осталим актима.
Обавештавам Вас и да ће, због рокова предвиђених Пословником Скупштине града Зајечара, услужни центар Градске управе града Зајечара радити у суботу, 29.08.2020. године, у времену од 08 до 13 часова и у недељу, 30.08.2020. године, у времену од 08 до 10 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков