37. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-72/2020
28. мај 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

37. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 04. јун 2020. године.
Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Котлујевцу, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији града Зајечара за мај и јун 2020. године;
2. Претрес Предлога Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у ликвидацији;
3. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2020. годину;
4.Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2019. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2019. годину;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2020. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2020. годину и прву измену и допуну Финансијског плана за 2020. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
5. Претрес Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину;
6. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар;
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар на Елаборат о цени за техничку воду;
8. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавно комунално стамбеном предузећу „Зајечар“ у Зајечару на ценовник услуга трећим лицима;
9. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавно комунално стамбеном предузећу „Зајечар“ у Зајечару на ценовник неенергетских услуга.
10. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско -трговинске школе у Зајечару;
11. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 37. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали Дома културе у Котлујевцу у циљу спречавања ширења болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков