31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-116/2019
11. септембар 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

31. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 18. септембар 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“;
2. Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Зајечара путем размене непосредном погодбом;
3. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама;
4. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности;
5. Претрес Предлога Одлуке о конверзији потраживања града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу привредног друштва „ Симпо“ а.д. Врање;
6. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2019. годину;
7. Претрес Предлога :
а) Решења о усвајању Годишњег Финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа „ Водовод“ Зајечар за 2018. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „ Водовод“ Зајечар за 2018. годину;
8. Претрес Предлога :
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2018. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар“ за 2018. годину;
9. Претрес Предлога :
а) Решења о усвајању Годишњег Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар за 2018. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „Тимок -одржавање“ Зајечар“ за 2018. годину;
10. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске Установе „Ђулићи“ Зајечар за период 01.01.2018.- 31.12.2018. године;
11. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков