26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-77/2019
19. јун 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

26. седницу Скупштине града Зајечара за среду 26. јун 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџетa града Зајечара за 2018. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана града Зајечара за период од 2019. до 2022. године;
3. Претрес Предлога Одлуке о образовању Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2019. годину;
5. Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења на сеоским водоводима;
6. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Здравствене установе Апотека „Зајечар“ за 2018. годину;
б) Решења о усвајању Извештаја о финансијском пословању Здравствене установе Апотека „Зајечар“ за 2018. годину;
в) Решења о давању сагласности на План рада Здравствене установе Апотека „Зајечар“ за 2019. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Здравствене установе Апотека „Зајечар“ за 2019. годину;
7. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању годишњег Извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2018. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2018. годину;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2019. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2019. годину, Прву измену и допуну Финансијског плана за 2019. годину и Другу измену и допуну Финансијског плана за 2019. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
8. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ – Зајечар за 2019. годину;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2019. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ – Зајечар;
9. Разматрање Записника Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-3/2019 од 11.04.2019. године о контроли примене закона у области материјално финансијког пословања, наменског и законитог коришћења средстава код Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
10. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.