24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06 – 29/2019
08. март 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

24. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 15. март 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о јавним расправама;
2. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Зајечара;
3. Претрес Предлога Одлуке о Градском већу града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о месним заједницама;
5. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Народног музеја „Зајечар“ у 2018. години;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину Народног музеја „Зајечар“;
в) Решења о давању сагласности на План рада Народног музеја „Зајечар“ за 2019. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2019. годину Народног Музеја „Зајечар“;
6. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2018. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2018. годину;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2019. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2019. годину;
7. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
8. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко“ у Зајечару;
9. Разматрање Записника о контроли примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код ОШ „Љуба Нешић“ – Зајечар за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године II бр. 47-1/2019 од 24.01.2019. године;
10. Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков