23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-74/2024
19. јун 2024. године
З а ј е ч а р
На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)
С А З И В А М
23. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 26. јун 2024. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и   р е д
1. Претрес Предлога Одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину, са изменом Кадровског плана за 2024. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке  о отуђењу непокретности – кп. бр. 5685/9 КО Зајечар, у ул. 14. српске ударне бригаде у Зајечару, из јавне својине Града Зајечара, јавним надметањем;
3.Претрес Предлога Одлуке о одређивању модела финансирања потенцијалног пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање обављања делатности одржавања улица и путева на територији града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза путника на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац;
6. Претрес Предлога Одлуке о изради, координисању спровођења, праћењу и извештавању о спровођењу средњорочног плана града Зајечара;
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на нацрте и закључење аката за потребе изградње соларне електране „БРУСНИК“ на територији града Зајечара;
8. Претрес Предлога Плана квалитета ваздуха града Зајечара за период од 2024. до 2031. године;
9.  Претрес Предлога Одлуке  о јавним паркиралиштима;
10.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на прву измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. годину;
11.Претрес Предлога Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
12. Претрес Предлога Одлуке  о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2024. годину;
13. Одборничка питања.
Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков
Резултати гласања са 23. седнице Скупштине града Зајечара