КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-53/2017
30. мај 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 4. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 и 9/11),

С А З И В А М

Конститутивну седницу Скупштине града Зајечара за петак, 02. јун 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 12,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1.Избор чланова Верификационог одбора;
2.Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Зајечара;
3.Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4.Избор председника Скупштине града Зајечара;
5.Постављење секретара Скупштине града Зајечара;
6.Избор заменика председника Скупштине града Зајечара;
7.Постављење заменика секретара Скупштине града Зајечара;
8.Избор Градоначелника града Зајечара, заменика Градоначелника града Зајечара и чланова Градског већа града Зајечара;

Уз позив за Конститутивну седницу достављам Вам материјал за тачку 2. предложеног дневног реда.
До почетка седнице биће Вам достављени писани предлози за тачку 4. и тачку 6. предложеног дневног реда, а предлози за тачку 5. и тачку 7. предложеног дневног реда биће Вам саопштени односно достављени на самој седници.
До избора председника Скупштине Конститутивном седницом Скупштине ће, у складу са Пословником Скупштине града Зајечара, председавати Раде Костић, као најстарији одборник.

Позивам Вас да конститутивној седници присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Зајечара из претходног сазива
Стефан Занков

НАПОМЕНА:

Кандидата за председника Скупштине и заменика председника Скупштине може да предложи најмање 1/3 одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата за председника Скупштине и заменика председника Скупштине.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију, страначку припадност, име и презиме известиоца предлагача, сагласност кандидата и образложење.
Писане предлоге потребно је поднети председавајућем, најкасније 24 часа пре одржавања седнице.