9. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број:06-20/2022
10. март 2022. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

9. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 17. март 2022. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о првој измени и допуни буџетa града Зајечара за 2022. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о отпису потраживања града Зајечара према акционарском друштву „Индустрија обуће Београд“ Београд;
3. Претрес Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2021. годину;
4. Претрес Предлога Одлуке о прибављању идеалног дела објекта на кп.бр. 9626/1 КО Зајечар, у Зајечару, ул. Љубе Нешића бр.39, у јавну својину Града Зајечара, путем размене непосредном погодбом;
5. Претрес Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар;
6. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2022. годину;
7. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар;
8. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на измену Плана и Програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
б) Решења о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално – стамбеног предузећа“ Зајечар“ Зајечар за период од 2022. -2026. године;
в) Решења о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално – стамбеног предузећа“ Зајечар“ Зајечар за период од 2022.-2031. године;
9. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2021. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2021. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2022. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
10. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару за 2021. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског Извештаја за 2021. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару;
в) Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар за 2022. годину;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2021. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на План рада за 2022. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о пословању Туристичке организације града Зајечара од 01. јануара до 31. децембра 2021. године;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Туристичке организације града Зајечара за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2022. годину Туристичке организације града Зајечара;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2022. годину;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2021. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја о утрошеним средствима, обавезама, потраживању и резултатима пословања за 2021. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2022. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2022. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
14. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на текст Протокола о сарадњи између општине Бечеј и Града Зајечара;
15. Претрес Предлога Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање града Зајечара;
16. Претрес Предлога Решења о образовању Комисије за родну равноправност;
17. Претрес Предлога Одлуке о оснивању Савета за родну равноправност града Зајечара;
18. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 9. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков