7. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број:06-108/2017
21.новембар 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2., став 3. и став 4. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11 и 30/2017)

С А З И В А М

7. седницу Скупштине града Зајечара за уторак 28. новембар 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10:00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1.Претрес Предлога Одлуке о изменама Пословника Скупштине града Зајечара;
2.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о накнадама одборника, чланова Градског већа и чланова радних тела Скупштине града и Градског већа града Зајечара;
3.Претрес Предлога Одлуке о четвртом допунском буџету града Зајечара за 2017.годину са изменом Кадровског плана за 2017.годину;
4.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈКП “Хигијена Зајечар“ Зајечар;
5.Претрес Предлога Одлуке о покретању стечајног поступка;
6.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар;
7.Претрес Предлога Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Одржавање“ Зајечар;
8.Претрес Предлога Одлуке о поверавању права управљања, коришћења и одржавања непокретности у јавној својини града Зајечара Јавном комуналном предузећу “Одржавање” Зајечар;
9.Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења покретних ствари у јавној својини града Зајечара на ЈКП “Одржавање” Зајечар;
10.Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017.години;
11.Претрес Предлога Одлуке о Измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем “Обједињена наплата“ Зајечар;
12.Претрес Предлога Одлуке o преузимању права и обавеза Јавног предузећа “Обједињена наплата“ Зајечар -у ликвидацији;
13.Претрес Предлога Одлуке о преузимању права и обавеза Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће “Зајечар“ Зајечар-у ликвидацији;
14.Претрес Предлога Одлуке о преузимању права и обавеза Фондације за подстицање рађања деце у Зајечару – у ликвидацији;
15.Претрес Предлога Одлуке о преузимању права и обавеза ДОО “Бизнис инкубатор центар Зајечар“ – у ликвидацији;
16.Претрес Предлога Одлуке о преузимању права и обавеза Агенције за рурални развој Грљан – у ликвидацији;
17.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о давању у закуп пословних просторија града Зајечара;
18.Претрес Предллога Одлуке о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара;
19.Претрес Предлога Одлуке о прихватању Препоруке Владе Републике Србије;
20.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКСП “Зајечар“ Зајечар за 2016. годину;
21.Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу уредника “Службеног листа града Зајечара”;
б)Предлога Решења о именовању уредника “Службеног листа града Зајечара”;
22.Претрес Предлога Решења о именовању Комисије за стипендирање студената Града Зајечара;
23.Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар;
24.Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар“ Зајечар;
25.Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Водовод“ Зајечар;
26.Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Зајечарпаркинг“ Зајечар;
27.Претрес:
а)Предлога Решења о усвајању извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” Зајечар за период од 01.01.2016. – 31.12.2016.године;
б)Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају ЈКП “Хигијена Зајечар” Зајечар за 2016.годину;
28.Претрес:
а)Предлога Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Народног музеја “Зајечар” у Зајечару.
б)Предлога Решења о именовању директора Народног музеја “Зајечар” у Зајечару;
29. Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ “Хајдук Вељко“ у Зајечару;
б)Предлога Решења о именовњу члана Школског одбора ОШ “Хајдук Вељко“ у Зајечару;
30.Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ “Вук Караџић“ у Великом Извору;
б)Предллога Решења о именовању члана Школског одбора ОШ “Вук Караџић“ у Великом Извору;
31.Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Економско – трговинске школе у Зајечару;
б)Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Економско – трговинске школе у Зајечару;
32.Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Гимназије у Зајечару;
б)Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Гимназије у Зајечару;
33.Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе у Зајечару;
б)Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе у Зајечару;
34.Претрес:
а)Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај” у Салашу;
б)Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај” у Салашу;
35.Претрес предлога Решења о давању овлашћења Градоначелнику града Зајечара;
36.Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2017. до 30.09.2017. године;
37.Разматрање записника буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-3/2017 од 25.08.2017. год. о контроли примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код Позоришта Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” Зајечар за период 01.01.2016.год.. до 31.12.2016.год.;
38.Разматрање записника буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-4/2017 од 06.10.2017. год. о контроли примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код Месне заједнице Звездан за период 01.01.2016.год. до 31.08.2016.год.;
39.Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да ће, због рока за подношење амандмана предвиђеног Пословником, Услужни центар Градске управе града Зајечара радити у недељу, 26.11.2017. године у времену од 08:00 до 10:00 часова.

НАПОМЕНА: Материјал за тачке 3. и 21. подтачке “а” и “б”, предложеног дневног реда биће Вам достављен накнадно, у складу са чланом 72. ставом 4. Пословника Скупштине града Зајечара.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков