6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број:06-114/2021
02. децембар 2021. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

6. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 09. децембар 2021. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 09.00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији Града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији Града Зајечара;
3. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Програма заштите животне средине на територији Града Зајечара за период од 2022. до 2030. године;
4. Претрес Предлога Одлуке о додатној заштити породиља на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе „Зајечар“ Зајечар;
б) Одлуке о давању сагласности на Одлуку о оснивању организационих јединица Апотекарске установе „Зајечар“ Зајечар, као и усаглашавању са Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања;
в) Одлуке о радном времену организационих једница Апотекарске установе „Зајечар“ Зајечар;
6. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа“ЗАЈЕЧАР“ Зајечар за 2022. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комунално-стамбеног предузећа“Зајечар“ Зајечар за 2020. годину;
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
8. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину;
9. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
10. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару;
11. Претрес Предлога за разрешење председника, заменика председника и чланова Одбора за административна питања;
12. Избор председника, заменика председника и чланова сталних радних тела Скупштине града Зајечара;
13. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 6. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков