4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број:06-67/2017
13.јул 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11 и 30/2017)

С А З И В А М

4. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак 20. јул 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10:00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1.Избор чланова Верификационог одбора;
2.Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборнику Скупштине града Зајечара пре истека времена на које је изабран;
3.Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4.Претрес Предлога за промену Статута града Зајечара;
5.Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији града Зајечара;
6.Претрес Предлога Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у корист Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Хомољске у Зајечару;
7.Претрес Предлога Одлуке о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Зајечара;
8.Претрес Предлога Одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈП “Дирекција за изградњу” Зајечар;
9.Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈП “Обједињена наплата” Зајечар;
10.Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈП за урбанизам и пројектовање “Урбанизам Зајечар” Зајечар;
11.Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈКП Градско саобраћајно предузеће “Зајечар”-Зајечар;
12.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Агенцијом за рурални развој Грљан;
13.Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над Друштвом са ограниченом одговорношћу “Бизнис инкубатор центар Зајечар” у Зајечару;
14.Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о укидању Установе “Гитаријада” Зајечар;
15.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о укидању Туристичке организације града Зајечара;
16.Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о укидању Установе за културу “Центар за културу” града Зајечара;
17.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара;
18.Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКСП “Зајечар” Зајечар за 2016.годину;
19.Претрес Предлога:
а)Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП “Водовод” Зајечар за 2016.годину;
б)Решења о давању сагласности на измене програма пословања ЈКП “Водовод” Зајечар за 2017.годину;
20.Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Позоришта Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” у Зајечару;
21.Претрес Предлога:
а)Решења о разрешењу управника Позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” у Зајечару;
б)Решења о именовању вршиоца дужности управника Позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” у Зајечару;
22.Претрес Предлога:
а)Решења о усвајању Извештаја о раду Историјског архива “Тимочка крајина” Зајечар за 2016.годину;
б)Решења о усвајању Финансијског извештаја Историјског архива “Тимочка крајина” Зајечар за 2016.годину;
23.Претрес Предлога:
а)Решења о усвајању Извештаја о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју из Зајечара за 2016.годину;
б)Решења о усвајању Финансијског извештаја Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју из Зајечара за 2016.годину;
в)Решења о давању сагласности на Програм рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару за 2017.годину;
г)Решења о давању сагласности на Финансијски план Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2017.годину;
24.Претрес Предлога:
а)Решења о усвајању Извештаја о раду Установе Центар за културу и туризам “Цекит” у Зајечару за 2016. годину;
б)Решења о усвајању Финансијског извештаја Установе Центар за културу и туризам “Цекит” у Зајечару за 2016. годину;
25.Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе “Ђулићи” Зајечар за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године;
26.Претрес Предлога:
а)Решења о усвајању Извештаја о раду Здравствене установе Апотека “Зајечар” за период 01.01.2016. до 31.12.2016.године;
б)Решења о усвајању Финасијског извештаја Здравствене установе Апотека “Зајечар” за период 01.01.2016. до 31.12.2016.године;
в)Решења о давању сагласности на План рада Здравствене установе Апотека “Зајечар” за 2017. годину;
г)Решења о давању сагласности на Финансијски план Здравствене установе Апотека “Зајечар” за 2017. годину;
27.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на употребу имена града Зајечара у називу рукометног клуба;
28.Претрес Предлога Решења о именовању председника, чланова и секретара Градске изборне комисије града Зајечара у сталном саставу и њихових заменика;
29.Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков