4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-85/2021
09. септембар 2021. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

4. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 16. септембар 2021. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 11,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборницима Скупштине града Зајечара пре истека времена на које су изабрани I број: 013-100/2021 од 05.07.2021. године;
3. Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2021. годину;
5. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године;
6. Претрес Предлога Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар- у ликвидацији за 2020.годину;
7. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности Града Зајечара за период 2021.- 2024. године;
8. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара;
9. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за зону експлоатације „ Влашка“ у КО Мали Извор;
10. Претрес Предлога Одлуке о отуђењу непокретности – објекта бр.4 који се налази на деловима кп.бр. 5834/5,5829/52 и 8474/2 све у КО Зајечар, у ул. Ђуре Ђаковића у Зајечару, из јавне својине Града Зајечара, прикупљањем понуда;
11. Претрес Предлога Одлуке о отуђењу непокретности -дела зграде пословних услуга у Зајечару, на кп.бр. 9664/10 КО Зајечар, из јавне својине града Зајечара, непосредном погодбом;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2020. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2020.годину, Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2020.годину;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању са извештајем о извршеној ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар за 2020.годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар за 2020.годину;
14. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о пословању Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2020.годину;
б) Решења о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2020.годину;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2020.годину;
г) Решења о давању сагласности на другу измену Плана и програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2020.годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2020.годину;
в) Решења о давању саггласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
16. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног ревизора на Финансијски извештај за 2020. годину, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2020. годину;
17. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2020. годину;
б) Решења о усвајању Извештаја о финансијском пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2020. годину;
в) Решења о давању сагласности на План рада Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2021. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2021. годину;
18. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на прву измену и допуну Финансијског плана за 2021. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
19. Претрес Предлога Решења о одређивању мртвозорника града Зајечара;
20. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на прву допуну Годишњег програма рада за 2021. годину Туристичке организације града Зајечара;
21. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Народног музеја „Зајечар“;
22. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 4. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков