3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06- 64/2021
22. јун 2021. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

3. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 29. јун 2021. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 12,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборницима Скупштине града Зајечара пре истека времена на које су изабрани I број: 013-96/2021 од 21.06.2021. године;
3. Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина“ на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Правилник о раду Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
6. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на измену Плана и Програма пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
7. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Установом Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ“ -у ликвидацији Зајечар;
8. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2021. годину;
9. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Народног музеја „Зајечар“ у 2020. години;
б) Решења о давању сагласности на План рада Народног музеја „Зајечар“ за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Народног музеја „Зајечар“;
10. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину Установе Народно Позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину Установе Народно Позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
11. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
12. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
13. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 3. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.
Обавештавам Вас да ће, због рока за подношење амандмана предвиђеног Пословником, Услужни центар Градске управе града Зајечара радити у недељу, 27.06.2021. године у времену од 08:00 до 12:00 часова.

 

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков