25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА


Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број:06-57/2019
30. април 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

25. седницу Скупштине града Зајечара за среду 8. мај 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и    р е д

1. Претрес Предлога Одлуке првој о измени и допуни буџета града Зајечара за 2019. годину са изменом Кадровског плана за 2019. годину;
2. Претрес Предлога Решења о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у ликвидацији;
3. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Измене Просторног плана територије града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о прихватању преноса права јавне својине на непокретностима од Републике Србије на град Зајечар, без накнаде;
5. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара;
6. Претрес Предлога Одлуке о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара;
7. Претрес Предлога Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривдедног земљишта за 2019. годину;
8. Претрес Предлога Одлуке о мрежи јавних претшколских установа на територији града Зајечара за период 2019. – 2024. године;
9. Претрес Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Зајечара за период 2019. – 2027. године;
10. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару за 2018. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Народног музеја „Зајечар“ у 2018. години;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину Народног музеја „Зајечар“
в) Решења о давању сагласности на План рада Народног музеја „Зајечар“ за 2019. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2019. годину Народног музеја „Зајечар“.
12. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације града Зајечара за 2018. годину;
б) Решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Зајечар за 2019. године;
в) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2019. годину Туристичке организације града Зајечара;
13. Претрес Предлога;
а) Решања о усвајању Извештаја о раду Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару за 2018. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар за 2018. годину;
14. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Привременог Надзорног одбора Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
15. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора школе за основно образовање „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу;
16. Избор председника, заменика председника и чланова сталних радних тела Скупштине града Зајечара;
17. Разматрање:
а) Извештаја о раду Савета за здравље града Зајечара за 2018. годину;
б) Програма рада Савета за здравље града Зајечара за 2019. годину;
18. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков