22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-7/2019
28. јануар 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

22. седницу Скупштине града Зајечара за понедељак, 04. фебруар 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Статута града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна Буџета града Зајечара за 2018. годину;
3. Претрес Предлога Одлуке о локалним комуналним таксама;
4. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о комуналном уређењу на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о давању у закуп пословних просторија града Зајечара;
6. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2019. годину;
7. Претрес Предлога Програма за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара;
8. Претрес Предлога Одлуке о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из Буџета града Зајечара за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удуржења;
9. Претрес Предлога Правилника о утврђивању Јавног интереса;
10. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Правилник о пружању услуга у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
11. Претрес Предлога Закључка о давању мишљења о Иницијативи за измену и допуну Закона о територијалној организацији Републике Србије;
12. Разматрање Записника о контроли примене Закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код индиректног буџетског корисника Месне заједнице “Велики Јасеновац” – Велики Јасеновац у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2017. године;
13. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков