21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-180/2018
10. децембар 2018. године
3 а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

САЗИВАМ

21. седницу Скупштине града Зајечара за понедељак, 17. децембар 2018.
године. Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1. Претрес Предлога Одлуке о буџету града Зајечара за 2019. годину са Предлогом Кадровског плана за 2019. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о конверзији потраживања града Зајечара у удео града Зајечара у капиталу привредног друштва “Тгауаl когрогасiја” а.д. Крушевац;
3. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детљне регулације бањско – туристичког комплекса “Николичево”;
5. Претрес Предлога Одлуке о прибављању непокретности у улици Тимочке буне бр.72 у Зајечару у јавну својину града Зајечара. непосредном погодбом, уз накнаду;
6. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кпадово, Мајданпек, Неготин и Књажевац;
7. Претрес Предлога Одлуке о давању сагласности на Нацрт Уговора о заједничком управљању комуналним отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац;
8. Претрес Предлога Решења о усвајању Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Зајечара за 2019. годину;
9. Претрес Предлога Решења о усвајању Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Зајечара за 2019. годину;
10. Претрес Предлога Решења о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
11. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање “Јелена Мајсторовић” у Зајечару;
12. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић” у Вражогрнцу;
13. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” у Великом Извору;
14. Претрес Предлога Решења о престанку мандата и именовању члана школског одбора Основне школе “Хајдук Вељко” у Зајечару;
15. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

НАПОМЕНА: Обаваштавам Вас да ће Услужни центар Градске управе града Зајечара, због рокова предвиђених Пословником Скупштине града Зајечара за подношење амандмана и предлагање допуне дневног реда, радити у суботу 15. децембра 2018. године у времену од 08:00 до 13:00 часова и у недељу 16. децембра 2018. године у времену од 08:00 до 10:00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков