20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-161/2018
08. новембар 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

20. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 15. новембар 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога за доношење Статута града Зајечара;
2.Претрес Предлога Одлуке о петој измени и допуни буџета града Зајечара за 2018. годину;
3.Претрес Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину;
4.Претрес Предлога Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2018. годину утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони;
5.Претрес Предлога Одлуке о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара;
6.Претрес Предлога Одлуке о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара;
7.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем “Дирекција за изградњу“ Зајечар;
8.Претрес Предлога Одлуке о расподели ликвидационог остатка Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће “Зајечар“ -Зајечар у ликвидацији;
9.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о додатној заштити породиља на територији града Зајечара;
10.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање рађања деце на територији града Зајечара;
11.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зајечара;
12.Претрес Предлога Решења о разрешењу чланова Привременог Управног и Надзорног одбора и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације града Зајечара;
13.Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару;
14.Претрес Предлога Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног – стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар;
15.Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народног музеја “Зајечар“ у Зајечару;
16.Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године;
17.Упознавање са Записником Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-5/2018 од 13.09.2018. године о контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар за период од 01.01.2016. до 31.12.2017. године;
18.Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков