19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-145/2018
05. октобар 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

19. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 12. октобар 2018. године. Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборнику Скупштине града Зајечара пре истека времена на које је изабран I број 013-456/1 од 03.08.2018. године;
3. Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана Генералне регулације града Зајечара бр. 2 – североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара;
5. Претрес Предлога Одлуке о четвртој измени и допуни буџета града Зајечара за 2018. годину;
6. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Позориштем Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” – у ликвидацији Зајечар;
7. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Јавним комуналним предузећем Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” – Зајечар у ликвидацији;
8. Претрес Предлога Одлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса Спортско пословног центра „Тимок“ ДОО Зајечар у ликвидацији;
9. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о покретању поступка ликвидације над Спортско пословним центром „Тимок“ ДОО Зајечар;
10. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за Роме града Зајечара;
11. Претрес Предлога Одлуке о одржавању превремених избора за чланове Савета месне заједнице “Вратарница”;
12. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Тимок-одржавање” Зајечар за 2018. годину;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар за 2018. годину;
б) Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета града Зајечара по основу субвенција Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар за 2018. годину;
в) Решења о давању сагласности Јавном предузећу за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар на Ценовник услуга;
14. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавно комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ у Зајечару на цену топлотне енергије;
15. Претрес Предлога Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар;
16. Претрес Предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
17. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе Народно позориште Тимочке крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару;
б) Решења о именовању директора Установе Народно позориште Тимочке крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару;
18. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
19. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе “Ђулићи” Зајечар за радну 2017/2018. годину;
б) Решења о давању сагласности на годишњи план рада Предшколеске установе“Ђулићи” Зајечар за радну 2018/2019. годину;
20. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Другу измену и допуну финансијског плана за 2018. годину Центра за социјални рад “Зајечар” у Зајечару;
21. Упознавање са Записником Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-4/2018 од 03.08.2018. године о контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код Основне Музичке Школе „Стеван Мокрањац“ – Зајечар за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
22. Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков