18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-116/2018
18. јул 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

18. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 25. јул 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Разматрање писане оставке одборника Скупштине града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о трећем допунском буџету Града Зајечара за 2018. годину;
3. Претрес Предлога Измене Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2018. годину;
4. Претрес Предлога Одлуке о конверзији потраживања града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу привредног друштва “Симпо” а.д. Врање;
5. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана генералне регулације града Зајечара бр.1-север и северозапад града Зајечара;
6. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за уређење и проширење гробља у Звездану;
7. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу на територији града Зајечара;
8. Претрес Предлога Одлуке о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у органима града Зајечара, установама и организацијама чији је оснивач град Зајечар, као и осталим правним субјектима чијим запосленима град Зајечар обезбеђује превоз;
9. Претрес Предлога Одлуке о покретању поступка ликвидације над Спортско пословним центром “Тимок” ДОО Зајечар;
10. Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења покретних ствари у јавној својини кориснику ЈКП “Тимок -одржавање“ Зајечар;
11. Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа “Тимок-одржавање“ Зајечар;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКСП “Зајечар” Зајечар за 2017. годину;
б) Решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар за период од 2017.-2021. године;
в. Решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар за период од 2017.-2027. године;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Јавно комуналног предузећа “Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2017. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП “Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2017. годину;
14. Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа “Водовод “ Зајечар за 2017. годину;
15. Претрес Предлога Решења о постављењу вршиоца функције Правобраниоца града Зајечара;
16. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Матичне библиотеке “Светозар Марковић” Зајечар;
17. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Измену Програма рада са финансијским планом за 2018. годину Туристичке организације града Зајечара;
18. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Народног музеја “Зајечар” у Зајечару;
19. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Историјског архива “Тимочка Крајина” Зајечар;
20. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Установе Апотека “Зајечар” у Зајечару;
21. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
22. Претрес Предлога Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” Зајечар;
23. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско- трговинске школе у Зајечару;
б) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије у Зајечару;
в) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе у Зајечару;
г) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Зајечару;
д) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “15. мај“ у Малом Јасеновцу;
ђ) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Десанка Максимовић“ у Зајечару;
е) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу;
ж) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић“ у Зајечару;
з) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Јован Јовановић Змај“ у Салашу;
и) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Јеремија Илић Јегор“ у Рготини;
ј) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Љуба Нешић“ у Зајечару;
к) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару;
л) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Владислав Петковић Дис“ у Грљану;
љ) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе за основно и средње образовање “ Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
м) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе за музичко образовање “Стеван Мокрањац “ у Зајечару;
24. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године;
25. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков