17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-95/2018
07. јун 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

17. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 14. јун 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета града Зајечара за 2017. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Установом за спорт “Зајечар” у ликвидацији;
3. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре “Heineken Srbija” у Зајечару;
4. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Локалног антикорупцијског плана града Зајечара;
5. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље града Зајечара;
6. Претрес Предлога Одлуке о радном времену Огранака и Јединица за издавање готових лекова Апотеке Зајечар;
7. Претрес Предлога:
а. Решења о усвајању Извештаја о раду Апотеке Зајечар за период 01.01.2017. – 31.12.2017.године;
б. Решења о усвајању Извештаја о финансијском пословању Апотеке Зајечар за 2017. годину;
в. Решења о давању сагласности на План рада Апотеке Зајечар за 2018. годину;
г. Решења о давању сагласности на Финансијски план Апотеке Зајечар за 2018. годину;
8. Претрес Предлога:
а. Решења о престанку дужности директора Апотеке Зајечар;
б. Решења о именовању директора Апотеке Зајечар;
9. Претрес Предлога:
а. Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару за 2017. годину;
б. Решења о усвајању Финансијског извештаја Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
в. Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару за 2018. годину;
г. Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2018. годину Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару;
10. Упознавање са Записником Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-3/2018 од 10.05.2018. године о контроли примене Закона у области материјално финасисјског пословања, наменског и законитог коришћења средстава буџета града Зајечара код Гимназије Зајечар за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
11. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков