14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-51/2018
27. март 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17)

С А З И В А М

14. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 03. април 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о изменама Статута града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације бањско – туристичког комплекса „Николичево;
3. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о комуналном уређењу на територији града Зајечара;
4. Претрес Предлога Одлуке о првом допунском буџету града Зајечара за 2018. годину са изменом Кадровског плана за 2018. годину;
5. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Агенцијом за рурални развој Грљан у ликвидацији;
6. Претрес Предлога Одлуке о допуни и измени Одлуке о окончању поступка ликвидације над Друштвом са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор центар Зајечар“ у Зајечару у ликвидацији;
7. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Позоришта Тимочке Крајине“Зоран Радмиловић“ Зајечар у ликвидацији;
8. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Установе Центар за културу и туризам “ЦЕКИТ” у Зајечару у ликвидацији;
9. Претрес Предлога Одлуке о отпису и конверзији потраживања града Зајечара према Грађевинском предузећу “Мостоградња“ Акционарско друштво Београд;
10. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Савета за младе града Зајечара;
11. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности;
12. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о заштити артеских и субартеских чесама на територији града Зајечара;
13. Претрес Предлога Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Зајечара за 2018.годину;
14. Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења непокретности у јавној својини Основној школи „Хајдук Вељко“ у Зајечару;
15. Претрес Предлога Решења о измени Решења о преносу права коришћења покретне ствари у јавној својини града Зајечара;
16. Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења средстава у јавној својини Установи Народно Позориште Тимочке крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
17. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Правилник о раду у Јавном комуналном предузећу „Тимок-одржавање“ Зајечар;
18. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2018.годину;
19. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар;
20. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на План рада за 2018. годину Установе Народно Позориште Тимочке крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2018. годину Установе Народно позориште Тимочке крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
21. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2017. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2018. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2018. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
22. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2018. годину Туристичке организације града Зајечара;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2018. годину Туристичке организације града Зајечара;
23. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2017.годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2017.годину;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2018.годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2018.годину и прве измене и допуне Финансијског пана за 2018.годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
24. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
25. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2017. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2017. годину;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју за 2018. годину;
26. Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да ће, због рока за подношење амандмана предвиђеног Пословником, Услужни центар Градске управе града Зајечара радити у недељу, 01.04.2018. године у времену од 08:00 до 10:00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков