14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-7/2023
14. фебруар 2023. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)

С А З И В А М

14. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 21. фебруар 2023. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10.00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2022. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о отпису потраживања града Зајечара према предузећу Акционарско друштво „Икарбус“ фабрика аутобуса и специјалних возила Београд;
3. Претрес Предлога Одлуке о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза путника на територији града Зајечара;
4. Претрес Предлога Решења о именовању Стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога Решења о измени Решења о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈП “ Дирекција за изградњу“ Зајечар на Град Зајечар;
6. Претрес Предлога Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе;
7. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2023. годину;
8. Претрес Предлога Решења о усвајању Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Зајечара за 2023. годину;
9. Претрес Предлога Решења о усвајању Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Зајечара за 2023. годину;
10. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на План рада за 2023. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2023. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о пословању Туристичке организације града Зајечара од 01. јануара до 31. децембра 2022. године;
б) Решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2023. годину Туристичке организације града Зајечара;
в) Решења о усвајању Финансијског извештаја Туристичке организације града Зајечара за 2022. годину;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2023. годину;
13. Претрес Предлога Решења о престанку мандата и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације града Зајечара;
14. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Народног музеја “Зајечар“ у Зајечару;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Народног музеја “Зајечар“ за 2022. годину;
б) Решења о давању сагласности на План рада Народног музеја “Зајечар“ за 2023. годину;
16. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар за 2023. годину;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2023. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар;
17. Претрес Предлога Решења о престанку мандата и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару;
18. Претрес Предлога Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса града Зајечара за 2023. и 2024. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења;
19. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о тражењу претходне сагласности Скупштине града Зајечара за расписивање јавног конкурса за именовање директора Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
20. Претрес Предлога Решења о именовању главног урбанисте Града Зајечара;
21. Претрес Предлога Решења о образовању Комисије за планове града Зајечара;
22. Претрес Предлога Решења о изменама Решења о образовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница;
23. Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
24. Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комунално -стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар;
25. Претрес Предлога Решења о престанку мандата и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
26. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора предшколске установе „Ђулићи“ у Зајечару;
27. Претрес Предлога Закључка о давању позитивног мишљења;
28. Претрес Предлога Закључка о давању позитивног мишљења;
29. Претрес Предлога Решења о престанку мандата и именовању председника и чланова Управног и надзорног одбора Апотекарске установе „Зајечар“ у Зајечару;
30. Претрес Предлога Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Зајечара;
31. Одборничка питања.

НАПОМЕНА: Обавештавам Вас да ће, због истека рока предвиђеног Пословником Скупштине града Зајечара, услужни центар Градске управе града Зајечара радити у недељу, 19. фебруара 2023. године у времену од 07.30 до 10,00 часова.
Обавештавам Вас да можете присуствовати упознавању са начином функционисања система за електронско гласање, непосредно пре почетка седнице, у уторак, 21. фебруара 2023. године од 09.30 часова.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков