12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-29/2018
27. фебруар 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17), по хитном поступку

С А З И В А М

12. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 01. март 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Друштвом са ограниченом одговорношћу “Бизнис инкубатор центар Зајечар” у Зајечару у ликвидацији;
3. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Тимок-одржавање” Зајечар за 2018. годину;
4. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Зајечара Јавног комуналног предузећа “Тимок – одржавање” Зајечар за 2018. годину;
5. Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења покретне ствари у јавној својини града Зајечара;
6. Упознавање са Записником Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-7/2017 од 15.12.2017. године о контроли примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код Народног музеја “Зајечар” Зајечар за период 01.01.2016. до 29.11.2017. године;

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков