12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-92/2022
13. септембар 2022. године
З а ј е ч а р

 

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019)

С А З И В А М

12. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 20. септембар 2022. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и    р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2022. годину, са изменом Кадровског плана за 2022. годину;
2. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године;
3. Претрес Предлога Решења о усвајању Извештаја о ревизији Финансијских извештаја за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у ликвидацији;
4. Претрес Предлога Одлуке о допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара;
5. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду на територији града Зајечара;
6. Претрес Предлога Одлуке о условима заштите, начину подизања, одржавања и обнове нарушених јавних зелених површина;
7. Претрес Предлога Одлуке о јавној канализацији;
8. Претрес Предлога Одлуке о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења;
9. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о пословању Јавног комунално -стамбеног предузећа „ Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
б) Решења о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног комунално -стамбеног предузећа „ Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комунално -стамбеног предузећа „ Зајечар“ за 2021. годину;
г) Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом;
д) Правилника о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за привремено искључење са система грејања;
ђ) Решења о давању сагласности на Захтев за умањење прописане температуре у грејаном простору корисника за један степен у грејној сезони 2022/2023 године Јавног комунално -стамбеног предузећа „ Зајечар“;
10. Претрес Предлога Одлуке о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара;
11. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању са извештајем о извршеној ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2021. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по годишњем извештају за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар;
12. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2022. годину;
13. Претрес Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар;
14. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за период 01.01.2021.-31.12.2021. године и коригованих финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
б) Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2021. годину;
в) Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар за 2022. годину;
15. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног ревизора на финансијски извештај за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2021. годину;
16. Претрес Предлога Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
17. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар;
18. Претрес Предлога Решења о престанку функције и именовању директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
19. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара;
20. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске школе у Зајечару;
21. Претрес Предлога Решења;

22. Претрес Предлога:
а) Решења о додели Октобарске награде Града Зајечара за 2022. годину;
б) Решења о додели награде Града Зајечара „Хајдук Вељко“ у 2022. години;
в) Решења о додели награде Града Зајечара „Светозар Марковић“ у 2022. години;
г) Решења о додели Повеља у 2022. години;
23. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

НАПОМЕНА: Обавештавам Вас да ће, због истека рока за подношење амандмана предвиђеног Пословником Скупштине града Зајечара, услужни центар Градске управе града Зајечара радити у недељу, 18. септембра 2022. године, у времену од 07,30 до 10,00 часова.

 

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков