10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-136/2017
21. децембар 2017. године
Зајечар

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17)

С А З И В А М

10. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 28. децембар 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за зравље града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о организовању, финансирању и условима рада Саветника за заштиту права пацијената;
3. Претрес Предлога Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова;
4. Претрес Предлога Одлуке о оснивању Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор “Урбанизам и изградња” Зајечар;
5. Претрес Предлога Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Зајечара јавним надметањем;
6. Претрес Предлога Решења о преносу права коришћења покретне ствари у јавној својини града Зајечара;
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод” Зајечар за 2018. годину;
8. Претрес Предлога Решења о постављењу вршиоца функције Правобраниоца града Зајечара;
9. Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков