РАДНА ТЕЛА

Ради разматрања питања из своје надлежности, Скупштина образује радна тела.

Радна тела Скупштине се образују као одбори и комисије.

Одбори имају председника, заменика председника и 7 чланова, а комисије имају председника, заменика председника и 5 чланова.

Чланови сталних радних тела бирају се за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине.

Стална радна тела Скупштине су:

 1. Одбор за комуналне делатности,
 2. Одбор за друштвене делатности,
 3. Одбор за приватно предузетништво,
 4. Одбор за развој пољопривреде и села,
 5. Одбор за омладину и спорт,
 6. Одбор за административнa питања
 7. Комисија за Статут града Зајечара,
 8. Комисија за заштиту и унапређивање животне средине,
 9. Комисија за буџет и финансије,
 10. Комисија за избор и именовања, награде и признања,
 11. Комисија за предлагање назива улица, тргова, школа, институција и установа и других делова насељених места

Чланови радних тела бирају се из реда одборника и грађана, по правилу, на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини.

Радна тела Скупштине града Зајечара одлучују на седницама о актима који ће се разматрати на седници Скупштине града, на тај начин што подноси Скупштини извештај о раду, који садржи оцене, ставове и предлоге о питањима које је радно тело разматрало, као и препоруке и закључке усвојене на седници радног тела.