36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-31/2020
09. март 2020. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

36. седницу Скупштине града Зајечара за понедељак, 16. март 2020. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2020. годину са Изменом Кадровског плана за 2020. годину;
2. Претрес Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Зајечар;
3. Претрес Предлога Одлуке о допуни Одлуке о прибављању сеоских кућа са окућницом у јавну својину града Зајечара, непосредном погодбом;
4. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније „Халово 2“;
5. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2020. годину;
6. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима;
7. Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу на територији града Зајечара;
8. Претрес Предлога Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар;
9. Претрес Предлога Решења о измени и допуни Решења о преносу права коришћења на сеоским водоводима;
10.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о репрограму Јавног комуналног предузећа“Водовод“ Зајечар;
11.Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар;
12.Претрес Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар;
13.Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар;
14.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар за 2020. годину;
15.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на измене Плана и програма пословања Јавно комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2020. годину;
16.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ за 2020. годину;
17.Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зајечара за период 2021. – 2027.;
18.Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар за 2020. годину;
19.Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2019. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2020. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2020. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
20. Претрес Предлога Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за период 01.01.-31.12.2019. године;
21. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2019. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2020. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2020. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
22. Претрес Предлога:
а) Одлуке о разрешењу и именовању ликвидационог управника Установе за спорт „Зајечар“ -у ликвидацији;
б) Одлуке о измени Одлуке о укидању Установе за спорт „Зајечар“ у Зајечару;
23.Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању председника Управног и председника Надзорног одбора Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
24.Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајечару;
25.Претрес Предлога Решења о именовању председника, чланова и секретара Градске изборне комисије града Зајечара у сталном саставу и њихових заменика;
26.Претрес Предлога:
a) Решења о избору председника Одбора за избор и именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара;
б) Решења о разрешењу заменика председника и члана Одбора за административна питања;
в) Решења о избору заменика председника Одбора за административна питања;
г) Решења о избору члана Одбора за административна питања на предлог Одборничке групе: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“;
д) Решења о избору члана Одбора за административна питања на предлог Одборничке групе: „Српска напредна странка“;
27. Разматрање:
а) Записника Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-5/2019 од 02.12.2019. године о контроли примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2019. до 28.11.2019. године код М.З. Глоговица.
б) Записника Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-6/2019 од 10.12.2019. године о контроли примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2019. до 06.12.2019. године код М.З. Рготина;
28. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да ће, због рокова предвиђених Пословником Скупштине града Зајечара, услужни центар Градске управе града Зајечара радити у суботу, 14.03.2020. године, у времену од 08 до 13 часова и у недељу, 15.03.2020. године, у времену од 08 до 10 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков