32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-132/2019
18. октобар 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

32. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 25. октобар 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Избор чланова Верификационог одбора;
2. Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборнику Скупштине града Зајечара пре истека времена на које је изабран I број 013-1/1 од 17.10.2019. године;
3. Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавно комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ за 2018. годину;
5. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
б) Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар;
6. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на План зимског одржавања улица и путева на територији Града Зајечара 2019/2020. године Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар;
7. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на другу измену Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2019. годину;
8. Претрес Предлога Решења о исправци Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар;
9. Претрес Предлога:
а) Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада ПУ „Ђулићи“ за период септембар 2018. – август 2019. године;
б) Решења о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Ђулићи“ за период септембар 2019.- август 2020. године;
10. Претрес Предлога Програма за с провођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара за 2020. годину;
11. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе у Зајечару;
12. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Великом Извору;
13. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Зајечару;
14. Претрес Предлога:
а) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основнe школе „Јован Јовановић Змај“ у Салашу;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основнe школе „Јован Јовановић Змај” у Салашу;
15. Претрес Предлога Решења о образовању Локалног савета родитеља;
16. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков