11. СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одбор за друштвене делатности
I број: 06-98/2018
08. јун 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 33. став 1. и став 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

11. седницу Одбора за друштвене делатности, за уторак 12. јун 2018. године.
Седница ће бити одржана у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 10:30 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Разматрање Предлога Одлуке о окончању поступка ликвидације над Установом за спорт “Зајечар” у ликвидацији;
2. Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље града Зајечара;
3. Разматрање Предлога Одлуке о радном времену Огранака и Јединица за издавање готових лекова Апотеке Зајечар;
4. Разматрање Предлога:
а. Решења о усвајању Извештаја о раду Апотеке Зајечар за период 01.01.2017. – 31.12.2017.године;
б. Решења о усвајању Извештаја о финансијском пословању Апотеке Зајечар за 2017. годину;
в. Решења о давању сагласности на План рада Апотеке Зајечар за 2018. годину;
г. Решења о давању сагласности на Финансијски план Апотеке Зајечар за 2018. годину;
5. Разматрање Предлога:
а. Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару за 2017. годину;
б. Решења о усвајању Финансијског извештаја Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
в. Решења о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару за 2018. годину;
г. Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2018. годину Матичне библиотеке “Светозар Марковић“ у Зајечару;

Позивам Вас да седници присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Марина Ницојевић, с.р